ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

teepalak1

อ.ดร. ก. ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ

Dr.K. Teepalak Rangubhet โภชนศาสตร์สัตว์ email : fagrklr@ku.ac.th

Kanokporn

ผศ.ดร. กนกพร พ่วงพงษ์

Asst. Prof. Dr. Kanokporn Poungpong โภชนศาสตร์สัตว์ email : fagrkpp@ku.ac.th

Jamroen

รศ.ดร. จำเริญ เที่ยงธรรม

Assoc. Prof. Dr. Jamroen Thiengtham สรีรวิทยาสัตว์ email : agrjat@ku.ac.th

Choawit

ผศ.ดร. เชาว์วิทย์ ระฆังทอง

Asst. Prof. Dr. Choawit Rakangthong โภชนศาสตร์สัตว์ email : fagrcwr@ku.ac.th

Chanwit

ผศ.ดร. ชาญวิทย์ แก้วตาปี

Asst. Prof. Dr. Chanwit Kaewtapee สรีรวิทยาสัตว์ email : agrcwk@ku.ac.th

Danai

อ.ดร. ดนัย จัตวา

Dr. Danai Jattawa ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ email : fagrdnj@ku.ac.th

tanatip

ผศ.ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

Asst. Prof. Dr. Thanathip Suwanasopee ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ email : agrtts@ku.ac.th

Theerawit

ผศ.ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคำภา

Asst. Prof. Dr. Theerawit Poeikhampha โภชนศาสตร์สัตว์ email : agrtrw@ku.ac.th

Phongthorn

ผศ.ดร. พงศ์ธร คงมั่น

Asst. Prof. Dr. Phongthorn Kongmun โภชนศาสตร์สัตว์ email : fagrptk@ku.ac.th

Panwadee

รศ.ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์

Assoc. Prof. Dr. Panwadee Sopannarath ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ email : agrpds@ku.ac.th

Panatda

อ.ดร. พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์

Dr. Panatda Bungsrisawat ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ email : fagrptb@ku.ac.th

Muttarin

อ.สพ.ญ.ดร. มัธย์ฤน โล่ทอง

Dr. Muttarin Lothong (DVM.) สรีรวิทยาสัตว์ email : muttarin@gmail.com

.-Wiriya

รศ.ดร. วิริยา ลุ้งใหญ่

Assoc. Prof. Dr. Wiriya Loongyai โภชนศาสตร์สัตว์ email : agrwyl@ku.ac.th

sakorn

รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

Assoc. Prof. Dr. Skorn Koonawootrittriron ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ email : agrskk@ku.ac.th

.-Saroch

ผศ.น.สพ.ดร. สโรช แก้วมณี

Asst. Prof. Dr. Saroch Kaewmanee (DVM.) สรีรวิทยาสัตว์ email : fagrsrk@ku.ac.th

ผศ.ดร. อัจฉรา ขยัน

Asst. Prof. Dr. Autchara Kayan สรีรวิทยาสัตว์ email : fagrark@ku.ac.th