ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรสำนักงานภาควิชา

วัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

โทร 02-579-1120 ต่อ 12

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

สุภาพร ย้อนโคกสูง

โทร 02-579-1120 ต่อ 11

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

พิจิตรา เปียธัญญา

โทร 02-579-1120 ต่อ 13

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นิภารัตน์ โคตะนนท์

โทร 02-579-1120 ต่อ 33

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ