ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ภาควิชาสัตวบาล                                                      คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

      ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Science) คณะเกษตร เป็นภาควิชาที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอดีตท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เน้นการสอนและส่งเสริมการสอนทางสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัตว์ปีก จึงมีภาควิชาสัตว์ปีก (Department of Poultry Science) ขณะเดียวกัน ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Husbandry) ดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับปศุสัตว์อื่น ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ต่อมาภาควิชาสัตว์ปีกและภาควิชาสัตวบาล ได้รวมเป็นภาควิชาเดียวกัน เรียกว่า “ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Science)” ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองเป็นหน่วยงานสังกัดภาควิชาสัตวบาล ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาพร้อมกับภาควิชาสัตวบาล โดยที่การเรียน การสอน การวิจัย งานส่งเสริมและฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์จะต้องเข้าปฏิบัติในฟาร์มทดลองแห่งนี้ ในโอกาสการดำเนินงานครบ 58 ปีของภาควิชาสัตวบาล เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ศ.ดร.หลวงสุวรรณ วาจกกสิกิจ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาสัตวบาลและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง ภาควิชาสัตวบาลจึงได้เปลี่ยนชื่อฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทดลองเป็น “ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การศึกษาวิจัย

    ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรทกระดับทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยการผลิตสัตว์ด้านต่างๆ คือ
          1. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
          2. โภชนศาสตร์สัตว์
          3. สรีรวิทยาของสัตว์
          4. การผลิตสัตว์
          5. การจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ภารกิจ

       1. เป็นสถานที่รองรับการศึกษาวิจัยของบุคลกรภายในตลอดจนหน่วยงานภายนอก
       2. เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวบาลของนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาสัตวบาล ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากหน่วยงานอื่น
       3. ผลิตสัตว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพและจำหน่ายราคาถูก