ภาควิชาสัตวบาล

ภาควิชาสัตวบาล                                                      คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

    ภาควิชาสัตวบาลเป็นภาควิชาที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486 โดยแรกเริ่มเป็นแผนกหนึ่งในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ซึ่งในสมัยนั้น 
แบ่งออกเป็นภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Husbandry) ทำการสอนและฝึกอบรมนิสิตเกี่ยวกับการผลิตสุกร สัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ และภาควิชาสัตว์ปีก (Department of Poultry Science) ทำการสอนและฝึกอบรมนิสิตเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก ทั้งสองภาควิชามีหลักสูตรการเรียน 5 ปี โดยที่นิสิตทุกคนต้องทำวิทยานิพนธ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต (กส.บ.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 คณะกสิกรรมและสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเกษตร มีการเรียนการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่มีวิทยานิพนธ์
ผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และได้รวมภาควิชาสัตวบาลและภาควิชาสัตว์ปีกเป็นภาควิชาเดียวกันเรียกว่า ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Science) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ภายหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2522 ภาควิชาฯ จึงแบ่งการบริหารงานและการเรียน  การสอนอยู่ในทั้ง 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขน (กรุงเทพฯ) และวิทยาเขตกำแพงแสน (นครปฐม) ในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาสัตวบาลของทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แยกอิสระเป็น
ภาควิชาสัตวบาล    คณะเกษตร บางเขน และ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จนถึงปัจจุบัน

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางสัตวศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศด้านการสอน วิจัยทางสัตวศาสตร์ มีบทบาทร่วมในการเป็นผู้ชี้นำและแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ นำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในภาพรวม
3. ให้การบริการทางวิชาการ และเป็นศูนย์กลางระบบสารสนเทศด้านการผลิตปศุสัตว์
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย