ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรฟาร์มไก่หลวงสุวรรณ

สมบัติ ประสงค์สุข

เบอร์ 02-579-0588

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้จัดการฟาร์ม ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฟาร์ม

อัญชลี บวดขุนทด

เบอร์ 02-579-0588

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม)

รัตนา พ่วงพลับ

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 (การเงิน/บัญชี)

maew

นิตยา สุขจิตโต

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานธุรการ ส 2 (งานธุรการ/พัสดุ)

สมพิศ คันธนูฤทธิ์

เบอร์ 02-579-0588

ช่างปูน ช 3

ชลชาติ ผิวเผื่อน

เบอร์ 02-579-0588

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สุพจน์ หอมชื่นใจ

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานทั่วไป

บรรเจิด พิณยุไทย

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานผลิตทดลอง ส 2

บุญธรรม คำกลิ้ง

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานผลิตทดลอง

พิภพ บุญเชียงราก

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานผลิตทดลอง

สายัณต์ คำมิ่ง

เบอร์ 02-579-0588

พนักงานผลิตทดลอง