ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหาร

Panwadee
รศ.ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์
หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
tanatip

รศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์อุสาหกรรม

Chaiyapoom1

ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม

sakorn

รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์