หลักสูตร

ภาควิชาสัตวบาล                                                      คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร                     วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 
                             Bachelor of Science Program in Industrial Animal Science

ปริญญา                     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม); ว.ทบ. (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม) 
                             Bachelor of Science (Industrial Animal Science); B.S.(Industrial Animal Science)

โครงสร้างหลักสูตร         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่ 1                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
                            Master of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญา                  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์), วท.ม. (สัตวศาสตร์)                 
                             Master of Science (Animal Science), M.S. (Animal Science)

โครงสร้างหลักสูตร        มี 2 แผน ประกอบไปด้วย
                            แผน ก แบบ ก 1
                            จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                            ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                             – สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                             – วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                            ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                            แผน ก แบบ ก 2
                            จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                            ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
                             – สัมมนา 2 หน่วยกิต
                             – วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต
                             – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
                            ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่ 2                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม  
                             Master of Science Program in Industrial Animal Nutrition

ชื่อปริญญา                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม)
                              Master of Science (Industrial Animal Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร         มี 2 แผน ประกอบไปด้วย
                             จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
                             แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                             แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                           

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
                            Doctor of Philosophy Program in Animal Science

ปริญญา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
                            Doctor of Philosophy (Animal Science)

โครงสร้างหลักสูตร        มี 4 แบบ ประกอบด้วย   

                            แบบ 1.1 
                            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
                            ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
                             – สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
                             – วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
                            ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

                             แบบ 1.2 
                             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
                             ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
                             – สัมมนา 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
                             – วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
                             ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
                               แบบ 2.1 
                             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
                             ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                             – สัมมนา 4 หน่วยกิต 
                             – วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
                             ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                              แบบ 2.2 
                             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
                             ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                             – สัมมนา 6 หน่วยกิต 
                             – วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต 
                             – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                             วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต