นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์สัตว์อุตสหกรรม