ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 50 กว่าปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์การเรียนการสอน การวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ ห้องปฏิบัติการฯได้จัดแผนการปฎิบัติงาน ดังนี้ 1. จัดให้บุคลากรเข้าอบรมการจัดระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ( ISO/IEC17025 ) โดยเข้าอบรมที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งห้องปฏิบัติการได้นำระบบ ISO/IEC 17025 เป็นเกณฑ์ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ และให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อาหารสัตว์ด้วย 2. จัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร โดยเข้ารับการสอบเทียบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันอาหาร 3. เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (PT) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมอก.17025 (ISO/IEC17025) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ มีการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการในการสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการและผู้ทดสอบ โดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ห้องปฏิบัติการฯ ภาควิชาสัตวบาล ได้นำผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการฯ มาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการวิเคราะห์อาหาร ทั้งนี้เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของผู้ใช้บริการ

 

งานบริการวิชาการ

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 50 กว่าปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์การเรียนการสอน การวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ ห้องปฏิบัติการฯได้จัดแผนการปฎิบัติงาน ดังนี้ 1. จัดให้บุคลากรเข้าอบรมการจัดระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ( ISO/IEC17025 ) โดยเข้าอบรมที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งห้องปฏิบัติการได้นำระบบ ISO/IEC 17025 เป็นเกณฑ์ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ และให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อาหารสัตว์ด้วย 2. จัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร โดยเข้ารับการสอบเทียบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันอาหาร 3. เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (PT) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก.17025 (ISO/IEC17025) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ มีการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการในการสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการและผู้ทดสอบ โดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ห้องปฏิบัติการฯ ภาควิชาสัตวบาล ได้นำผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการฯ มาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการวิเคราะห์อาหาร ทั้งนี้เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของผู้ใช้บริการ

อัตราค่าบริการวิเคราะห์

1

 ความชื้น (DM)  

ตัวอย่างละ

200 บาท

2

 โปรตีน (CP)   

ตัวอย่างละ

400 บาท

3

 ไขมัน (EE)    

ตัวอย่างละ

550 บาท

4

 เยื่อใยหยาบ (CF)    

ตัวอย่างละ

550 บาท

5

 เถ้า (Ash)    

ตัวอย่างละ

400 บาท

6

 เถ้าที่ไม่ละลายในกรด (AIA) 

ตัวอย่างละ

450 บาท

7

 NDF    

ตัวอย่างละ

550 บาท

8

 ADF    

ตัวอย่างละ

600 บาท

9

 ADL  

ตัวอย่างละ

550 บาท

10

 แคลเซียม    

ตัวอย่างละ

450 บาท

11

 ฟอสฟอรัส    

ตัวอย่างละ

450 บาท

12

 NaCl    

ตัวอย่างละ

450 บาท

13

 พลังงาน    

ตัวอย่างละ

600 บาท

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

1. กรอกแบบคำร้องขอส่งตัวอย่าง สามารถดาวโหลดได้ที่นี้ // แบบคำร้อง DOC // แบบคำร้อง PDF //
2. ส่งตัวอย่างและแบบคำร้องมาที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฯ ชั้น 3 ตึกจรัด-สุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร โทร 02-5791120 ต่อ 20 Fax 02–5791120 ต่อ 12 คุณนิภารัตน์ โคตะนนท์ หรือ อาจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น // email: fagrnrk@ku.ac.th // fagrptk@ku.ac.th
3. ชำระเงินโดยเงินสด หรือ วิธีการโอน พร้อมแสดงใบเสร็จชำระเงิน หรือ หลักฐานการโอนเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ชื่อบัญชี นายพงศ์ธร คงมั่น หมายเลข 165-2-30862-6 สาขา เมกาบางนา
4. กระบวนการวิเคราะห์จะเริ่มหลังจากตรวจสอบการโอนเงินแล้วเสร็จ
5. ผลการวิเคราะห์จะได้ภายใน 7 วัน ทำการ (ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่าง)