ผลิตภัณฑ์

ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธุ์สัตว์แบบคละเพศ

ราคาไก่สดสำหรับรับประทาน

ราคาไข่ไก่มีเชื้อ