บุคลากร

ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมบัติ ประสงค์สุข

ผู้จัดการฟาร์ม ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฟาร์ม

 

อัญชลี บวดขุนทด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

รัตนา พ่วงพลับ

พนักงานการเงินและบัญชี

 

บุญธรรม คำกลิ้ง

พนักงานผลิตและทดลอง

 

พิภพ บุญเชียงราก

พนักงานผลิตและทดลอง

 

บรรเจิด พิณยุไทย

พนักงานผลิตและทดลอง

 

วิชัย ทิพย์มน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

วิเชียร เอี่ยมทอง

พนักงานผลิตและทดลอง

 

สุพจน์ หอมชื่นใจ

ฝ่ายสถานที่

 

สุพิน ถนอมสุข

พนักงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

เครือวัน กัลยา

แม่บ้าน
 

สมพงษ์ ชุ่มใจ

พนักงานขับรถ

 

พนัส น้ำสุวรรณ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

สมพิศ คันธนูฤทธิ์

ช่าง

 

สุชาติ สุดสาคร

ช่าง

 

ชลชาติ ผิวเผื่อน

ช่าง