สำนักงานภาควิชา

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิตยา สุขจิตโต

งานพัสดุ

 

นิภารัตน์ โคตะนนท์

งานห้องปฏิบัติการ อาหารสัตว์

 

พิจิตรา เปียธัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

งานการศึกษา

 

สุภาพร ย้อนโคสูง

งานสารบรรณ

 

สมศรี แสงสุกใส

เจ้าหน้าที่ทั่วไป