คณาจารย์

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ

Dr. K. Teepalak Rangubhet

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagrklr@ku.ac.th)

ผศ.ดร.กนกพร พ่วงพงษ์

Assist. Prof. Dr. Kanokporn Poungpong

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagrkpp@ku.ac.th)

ผศ.ดร.จำเริญ เที่ยงธรรม

Assist. Prof. Dr. Jamroen Thiengtham

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrjat@ku.ac.th)

ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

Prof. Dr. Chaiyapoom Bunchasak

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrchb@ku.ac.th)

ผศ.ดร.เชาววิทย์ ระฆังทอง

Assist. Prof. Dr. Choawit Rakangthong

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagcwr@ku.ac.th)

ผศ.ดร. ชาญวิทย์ แก้วตาปี

Assist. Prof. Dr. Chanwit Kaewtapee

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrcwk@ku.ac.th)

อ.ดร.ดนัย จัตวา

Dr. Danai Jattawa

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagrdnj@ku.ac.th)

ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

Assist. Prof. Dr. Thanathip Suwanasopee

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrtts@ku.ac.th)

ผศ.ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา

Assist. Prof. Dr. Theerawit Poeikhampha

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrtrw@ku.ac.th)

ผศ.ดร. พงศ์ธร คงมั่น

Assist. Prof. Dr. Phongthorn Kongmun

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagrptk@ku.ac.th)

รศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์

Assoc. Prof. Dr. Panwadee Sopannarath

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrpds@ku.ac.th)

อ.ดร.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์

Dr. Panatda Bungsrisawat

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrptb@ku.ac.th)

ผศ.ดร. วิริยา ลุ้งใหญ่

Assist. Prof. Dr. Wiriya Loongyai

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrwyl@ku.ac.th)

รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

Assoc. Prof. Dr. Skorn Koonawootrittriron

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: agrskk@ku.ac.th)

ผศ.นสพ.ดร.สโรช แก้วมณี

Assist. Prof. Dr. Saroch Kaewmanee

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagrsrk@ku.ac.th)

ผศ.ดร. อัจฉรา ขยัน

Assist. Prof. Dr. Autchara Kayan

KU forest Graduated School  Scopus

(Email: fagrark@ku.ac.th)