ผู้บริหาร

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์

หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

………

รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ผศ.นสพ.ดร.สโรช แก้วมณี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา