ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

 

ปริญญา

 

โครงสร้างหลักสูต

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 
Bachelor of Science Program in Industrial Animal Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม); ว.ทบ. (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม) 
Bachelor of Science (Industrial Animal Science); B.S.(Industrial Animal Science)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

 

ปริญญา

 

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
Master of Science Program in Animal Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
Master of Science (Animal Science)

มี 3 แผน คือ 
แผนกแบบ ก1 
มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
– สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
– วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผนกแบบ ก แบบ ก 2 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
– สัมมนา 2 หน่วยกิต 
– วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต 
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

ปริญญา

โครงสร้างหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Animal Science

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
Master of Science (Animal Science)

มี 4 แบบ ประกอบด้วย 

แบบ 1.1 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
– สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
– สัมมนา 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
– วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

แบบ 2.1 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
– สัมมนา 4 หน่วยกิต 
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
– สัมมนา 6 หน่วยกิต 
– วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต 
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต