สถานีวิจัยทับกวาง

ภาควิชาสัตวบาล                                                      คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งอยู่ที่ 121 หมู่ 10  ตำบลทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 18260 โทร 081-8001009 โทรสาร 036-329796 เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2498 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ ได้ขอแบ่งที่ดินในนิคมสร้างตนเองทับกวาง สระบุรีจำนวน 440 ไร่ เมื่อได้รับที่ดินแล้วมอบหมายให้ ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก จากนั้นใช้เป็นสถานีฯ ปรับปรุงโคเนื้อ และฝึกงานนิสิตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2502 ภายใต้สังกัดคณะเกษตร ชื่อสถานีฝึกนิสิตเกษตรทับกวางพ .ศ. ๒๕๑๕ใช้เป็นสถานที่ปรับปรุงพันธุ์สุกรน าเข้ามาจากต่างประเทศโดยร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ  ทำการปรับปรุงพันธุ์สุกรภายใต้ชื่อโครงการ ปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิตมีกรมปศุสัตว์เข้ามาร่วมด้วยต่อมา พ.ศ. 2521 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิจัยทับกวางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2522 จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 อยู่ภายใต้ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร

วิสัยทัศน์

   เป็นหน่วยงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านสุกร ปศุสัตว์อื่น ๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสุกร ปศุสัตว์อื่น ๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร
  2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกร ปศุสัตว์อื่น ๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม การให้บริการพันธุ์สัตว์ รวมทั้งบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  3. สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงาน การฝึกทักษะนักสัตวบาล การบริการทรัพยากรในการทำปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์ แก่นิสิตนักศึกษา
  4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรในท้องถิ่น
  5. พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในหน่วยงาน