หน้าแรก > การบริหารงาน

ผู้บริหารภาควิชาสัตวบาล

1. รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
2. รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการภาควิชาสัตวบาล

 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาล
1) รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ประธานกรรมการ
2) รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง กรรมการ
3) ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ กรรมการ
4) รศ.ดร.ประวีร์ วิชชุลตา กรรมการ
5) รศ.ดร.ศรเทพ ธัมวาสร กรรมการ
6) รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช กรรมการ
7) ผศ.ดร.จำเริญ เที่ยงธรรม กรรมการ
8) ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ประเมินคุณภาพภายใน

สรุปผลการดำเนินงาน SAR ปี 2551
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesment Report) ปี 2551
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/คำชี้แจงการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ

คำสั่งภาควิชาสัตวบาลคำสั่งภาควิชาสัตวบาล
1) คำสั่งที่ 1/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตภาควิชาสัตวบาล(เพิ่มเติม)
2) คำสั่งที่ 2/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพันธุ์ไก่ "เคยู เบตง"
3) คำสั่งที่ 3/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่
4) คำสั่งที่ 4/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระบบประเมินภาระงานของอาจารย์
5) คำสั่งที่ 5/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตภาควิชาสัตวบาล(เพิ่มเติม)
6) คำสั่งที่ 6/2552 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
7) คำสั่งที่ 7/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมทางด้าน Animal Welfare
8) คำสั่งที่ 8/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ภาควิชาสัตวบาล
9) คำสั่งที่ 9/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
10) คำสั่งที่10/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาควิชาสัตวบาลด้วยระบบประกันคุณภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาล
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 5/2552
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 6/2552
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 7/2552
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 8/2552


รายงานการประชุมอาจารย์ภาควิชาสัตวบาลรายงานการประชุมอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล
1) รายงานการประชุมอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 1/2552
2) รายงานการประชุมอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 2/2552
3) รายงานการประชุมอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 3/2552

                   

subhead2


 

Copyright 2008 © Department of Animal Science, Faculty of Agriculture
Kasetsart University, Bangkok, THAILAND