หน้าแรก > หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงภาควิชาสัตวบาล พ.ศ.2552

ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Download ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
  Doctor of Philosophy (Animal Science)
 

Ph.D. (Animal Science)


 
ปริญญาโท
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
Download วท.ม. (สัตวศาสตร์)
  Master of Science Program (Animal Science)
  M.S. (Animal Science)  
หลักสูตรภาควิชาสัตวบาล

ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
Download วท.ด. (สัตวศาสตร์)
  Doctor of Philosophy (Animal Science)
 

Ph.D. (Animal Science)


 
ปริญญาโท
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Download วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
  Master of Science (Agriculture)
  M.S. (Agriculture) 

หลักสูตรส่วนร่วม (ภาควิชาสัตวบาล)

ปริญญาเอก
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
Download วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)
  Doctor of Philosophy (Tropical Agriculture)
  Ph.D. (Tropical Agriculture)

ปริญญาโท
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
Download วท.ม. (เกษตรเขตร้อน)
  Master of Science (Tropical Agriculture)
  M.S. (Tropical Agriculture)

ปริญญาตรี
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)
Download วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)
  Bachelor of Science (Agricultural Science)
  B.S. (Agricultural Science

 

                   

subhead2


 

Copyright 2008 © Department of Animal Science, Faculty of Agriculture
Kasetsart University, Bangkok, THAILAND